2001. óta a munkabiztonság szolgálatában

Szállítási feltételek

A Protektor 2001 Kft. (a továbbiakban mint Szállító) az általa ajánlott, illetve a tőle megrendelt vagy megvásárolt termékek vonatkozásában - ellentétes megállapodás hiányában - az alábbi általános szerződéses feltételeket nyújtja.
 • 1. A Megrendelő, az ajánlat, illetve a számla átvételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés a jelen "Általános szerződési feltételek" alapján jön létre a felek között. Jelen szerződési feltételektől eltérő, vagy azt kiegészítő megállapodás csak írásban érvényes. (Jelen megállapodás az Ajánlat, illetve a szállításhoz kapcsolódó Szállító levél vagy Számla szerves része, amelyre a vonatkozó okmányokon Szállító felhívja a Megrendelő (Vevő) figyelmét. Az Általános szerződési feltételek a Szállítótól megkérhetők (nyomtatott és elektronikus formátumban), valamint megtekinthetők a Szállító honlapján.)
  Szerződéses viszony akkor keletkezik, ha a Szállító ajánlatát a Megrendelő írásban - változatlan tartalommal - elfogadja. Csak az írásban tett ajánlatok érvényesek.
  a Megrendelő írásbeli rendelését a Szállító írásban visszaigazolja. Szóbeli kötelezettség vállalást utólag írásban vissza kell igazolni.
  A szerződéses viszony létrejöttéig a Szállítót kötelezettség nem terheli.
 • 2. Ajánlataink mindaddig kötelezettség nélküliek, míg a megrendelést cégünk írásban vissza nem igazolta. Ezen időpontig ajánlatunk csak tájékoztató jellegű
 • 3. A Megrendelő szerződésből fakadó jogai és kötelezettségei csak előzetes írásbeli hozzájárulásunkkal ruházhatók át, illetve engedményezhetők.
 • 4. Áraink alapárak, forintban meghatározottak, az ÁFÁ-t és a szállítási költséget nem tartalmazzák. Az áraink az áru normál, szokásos csomagolását tartalmazzák, attól eltérő csomagolás esetén a csomagolást külön felszámítjuk.
 • 5. Ha a szállítási határidőktől való eltérések szankcionálásáról a felek a szerződésben nem állapodnak meg, kártérítési vagy díjmérséklési igény ezen a címen egyik fél által sem támasztható. A Szállító nincs kötve a megállapodás szerinti szállítási határidőhöz, ha számára fel nem róható és előre nem látható okok, körülmények (sztrájk, energiahiány, közlekedési zavarok, természeti csapás, hatósági rendelkezések, stb) akadályozzák a teljesítésben.
 • 6. A teljesítés történhet egyszerre vagy részletekben. A részletekben történő teljesítés esetén a felek kötelesek írásban megállapodni a rész-szállítások teljesítésének módja, határideje tekintetében.
 • 7. A teljesítés helye - ha más megállapodás nem történt - cégünk telephelye. Az áruknak onnan történő elszállítása a Megrendelő feladata.
 • 8. A Megrendelő köteles az árut a teljesítéskor mennyiségileg és szemrevételezés alapján minőségileg átvenni. Látható minőségi hiba miatti reklamációt írásban kell rögzíteni.
 • 9. Cégünket a leszállított termékekre a gyártó által kiállított terméktanúsítvány/műbizonylat alapján a hatályos jogszabályok szerinti szavatossági kötelem terheli.
 • 10. A Szállítóval szembeni esetleges reklamációkat legkésőbb nyolc nappal a szállítás teljesítése után, írásban kell érvényesíteni. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a hiba abból keletkezik, hogy a Megrendelő, illetve a felhasználó a terméket nem szakszerűen használja fel. Hibás áru visszavétele, cseréje csak a vonatkozó számla bemutatása mellett lehetséges.
 • 11. Csere: Hibátlan, nem használt áru cseréje szintén nyolc napon belül lehetséges - sértetlen, eredeti csomagolásban, átcimkézéstől és feliratozástól mentesen - a vonatkozó számla bemutatása mellett.
 • 12. A számlareklamációkat a számla kézhezvételétől számított egy héten belül írásban és indokolással kell megtennie a Vevőnek. Ellenkező esetben a számla elfogadottnak tekintendő. Számla kompenzáció vagy esetleges reklamációs követelések, engedmények beszámítása csak előzetes hozzájárulásunkkal történhet.
 • 13. Ha a Megrendelő késik a fizetéssel, akkor saját elhatározás alapján jogunk van arra, hogy további szállításokat ill. teljesítéseket előlegtől vagy más biztosíték nyújtásától tegyük függővé. A fizetési határidőt a számla tartalmazza. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelőt, megállapodás hiányában a PTK. 79. §. (2.) bekezdésében meghatározott mértékű kamatfizetési kötelezettség terheli.
 • 14. A leszállított termékekre tulajdonjogunkat mindaddig fenntartjuk, míg a megrendelő a termék ellenértékét ki nem fizeti. A tulajdonjog a termék ellenértékének kifizetésével száll át Megrendelőre.
 • 15. Jelen Általános üzleti feltételek valamelyik pontjának részleges vagy teljes érvénytelensége nem érinti a többi feltétel érvényességét.
 • 16. A szerződő felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos, megegyezéses, békés úton kísérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a magyar jogot alkalmazzák. Minden jogvita esetén a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes.
vissza
Kipróbálná termékeinket? További információra van szüksége? Keressen bizalommal, örömmel segítünk!
ELÉRHETŐSÉGEINK
cím
Protektor 2001 Kft
1094 Budapest, Tűzoltó u. 59
telefon
+36 1 323-0523
fax
+36 1 323-0524
email
info@protektor2001.hu
adatvédelem
adatvédelmi tájékoztató
FORRÓ DRÓT
+36 30 366-2740
TÉRKÉP